Sveriges åtagande enligt nya takdirektivet (Nec2)

Med undantag för utsläpp av kväveoxider och ammoniak ser Sverige ut att klara sina åtaganden enligt EU:s nya takdirektiv. Detta framgår när man jämför det senaste scenariot för framtida utsläpp och Sveriges åtaganden.

EU:s takdirektiv innehåller sedan december 2016 nya detaljer och bestämmelser som medlemsstaterna ska genomföra ((EU)2016/2284). Sverige har åtagit sig att minska utsläppen av luftföroreningar till åren 2020 och 2030.

De luftföroreningar som regleras i takdirektivet är

  • svaveldioxid (SO2)
  • kväveoxider (NOx)
  • flyktiga organiska ämnen exklusive metan (NMVOC)
  • ammoniak (NH3)
  • små partiklar (PM2,5).

För höga utsläpp av kväveoxider och ammoniak

Vartannat år tar Naturvårdsverket fram ett scenario över hur utsläppen av luftföroreningar kommer att utvecklas i framtiden. Scenariot är viktigt bland annat för att kunna följa upp Sveriges internationella åtaganden för att minska våra utsläpp.

En jämförelse mellan det senaste scenariot och de tak för utsläpp som Sverige har enligt EU:s nya takdirektiv för 2020 och 2030, visar att Sverige kommer att klara de flesta taken förutom de för kväveoxider och ammoniak.

I det nationella luftvårdsprogrammet redovisar regeringen vilka åtgärder och styrmedel som behövs för att Sverige ska klara åtagandena i takdirektivet.

Nationellt luftvårdsprogram

Åtaganden enligt EU:s takdirektiv

Åtagandena har år 2005 som basår, det vill säga det år från vilket utsläppsminskningen beräknas.

Luftförorening Utsläpp 2005, kiloton (kt)1 Minskning 2005–2020 (procent) Minskning 2005–2030 (procent)
SO2 36 22 22
NOx 177 36 66
NMVOC 173 25 36
NH3 58 15 17
PM2,5 31 19 19

1) Enligt luftsubmission 2021, jordbrukssektorns utsläpp av NOx och NMVOC borträknade.

Jämförelse mellan åtagande och scenario

Nedan jämförs utsläppsåtagandet enligt takdirektivet med det senaste scenariot för framtida utsläpp av luftföroreningar i Sverige år 2020 och år 2030.

Luftförorening Åtagande 2020 kt Scenario 2020 kt2 Gap
kt
Åtagande 2030 kt Scenario 2030 kt Gap kt
SO2 28 16 - 28 14 -
NOx 114 109 - 60 76 16
NMVOC 130 103 - 111 92 -
NH3 49 53 4 48 48 0,5
PM2,5 25 17 - 25 15 -

2) Utvecklingstakter enligt luftscenario 2021, jordbrukssektorns utsläpp av NOx och NMVOC borträknade.

Scenario ger viktig bild av framtida luftföroreningar

Bekräftar Göteborgsprotokollets åtaganden

De åtaganden som gäller för år 2020, bekräftar de åtaganden som redan tidigare antagits under luftvårdskonventionens Göteborgsprotokoll.

Skillnaden mellan Göteborgsprotokollet och takdirektivet är att jordbrukssektorns utsläpp av NOx och NMVOC räknas med i Göteborgsprotokollet, men inte inom takdirektivet.

Sverige klarar de flesta åtaganden under Göteborgsprotokollet