Utlysningar för stöd till publik laddning 2022

Här finns information om tider för utlysning under 2022 samt information om hur du går tillväga för att delta i samråd och för att lämna anbud om stöd till publik laddning.

Perioder för planerad utlysning

Klimatklivet har haft en utlysning och planerar att ha öppet för anbud för stöd till publik laddinfrastruktur ytterligare en gång under 2022.

  • Utlysning 2, anbudsperiod 26 september kl 09.00–7 oktober kl 16.30.
    Samrådstid inför denna utlysning pågår 23 augusti–2 september 2022.

Gå igenom informationen på denna sidan innan du lämnar anbud.

Observera att det är ett krav för anbudet att du fyllt i och bifogat svarsblankett enligt vår mall för aktuell kategori nedan.

Läs även igenom vår generella information om processen för stöd till publik laddning:

Processen för stöd till publik laddning

Sök stöd genom att lämna anbud

Kriterier för stöd

Särskilt fastställda kriterier gäller i varje utlysning för respektive typ av infrastruktur. Följande typer av publika laddstationer kan ges stöd genom Klimatklivet:

  1. Publik DC-snabbladdning för tunga fordon. 
  2. Publik DC-laddning för lätta fordon längs med större vägar.
  3. Publik DC-laddning för lätta fordon inom tätorter.
  4. Publik AC-laddning för lätta fordon inom tätorter och vid publika slutdestinationer och knutpunkter.

Läs mer om planerade kriterier och urvalsprocess här:

Kriterier och urvalsprocess för stöd till publik laddinfrastruktur (pdf 235 kB)

Områden som inte är öppna för anbud

Vi har samlat information om de geografiska områden som inte är öppna för anbud på grund av att behovet redan anses uppfyllt på denna sida:

Kartor över områden öppna för stöd till publik laddinfrastruktur

Lämna anbud

Du som vill söka stöd kommer att behöva lämna ditt anbud via länsstyrelsens e-tjänst under en särskild utlysningsperiod. E-tjänsten är dock inte fullt ut anpassad till processen för anbudsförfarande. Därför kommer anbudet behöva kompletteras med särskilda bilagor enligt nedan.

Ett anbud måste innehålla all information som krävs för att bedöma anbudet i konkurrensutsättning. Därför blir det nödvändigt att du som sökande fyller i och bifogar vår svarsblankett för den aktuella laddkategorin. Om denna bilaga inte finns med som bilaga till ett anbud eller om den inte är komplett ifylld kommer du inte att kunna beviljas stöd. Följande blanketter ska användas och bifogas till anbud:

Svarsblankett för kategori 1 – Publik DC-snabbladdning för tunga fordon längs med större vägar (docx 973 kB)

Svarsblankett för kategori 2 – Publik DC-laddning för lätta fordon längs med större vägar (docx 973 kB)

Svarsblankett för kategori 3 – Publik DC-laddning för lätta fordon inom tätorter (docx 973 kB)

Svarsblankett för kategori 4 – Publik AC-laddning för lätta fordon inom tätorter och vid publika slutdestinationer och knutpunkter (docx 972 kB)

För att se att ni kommer att kunna installera laddstationen på den aktuella platsen vill vi att ni med detta intyg visar att ni har inlett förhandlingar om markupplåtelse.

Intyg om nyttjanderätt för mark (docx 29 kB)

Äger ni marken, eller har ni befintligt nyttjanderättsavtal med markägaren, kan ni beskriva detta under ”Övriga upplysningar” i e-tjänsten och lämna in underlag som styrker detta. Vid godkänt underlag uppfyller ni kriterium 3.4.2 - Eventuell överenskommelse eller dialog med markägaren ska redovisas i enlighet med Naturvårdsverkets mall.

Samråd 2022

Kartor över preliminärt undantagna geografiska områden

Områden där det finns minst en befintlig eller planerad laddstation som uppfyller kriterierna för samma laddningskategori kommer undantas från en utlysning. I sådana områden kommer det alltså inte att vara möjligt att beviljas stöd. För att stämma av att de områden som kan hållas öppna, respektive stängda, för utlysning motsvarar marknadens behov, genomförs redan nu samråd i varje län. Samråden syftar alltså till att utreda marknadens behov av publik laddinfrastruktur.

Aktuella kartunderlag över områden som uppfyller kriterierna och som preliminärt kommer att exkluderas från utlysning publiceras hos länsstyrelsen inför respektive samråd.

Delta i samråd

Respektive länsstyrelse kommer att publicera inbjudan till länets samråd inför första utlysningen på sin webb. Samråden kommer att hållas skriftligt.

För att lämna synpunkter till samråden lämnar du in ett svar i en särskild svarsmall och skickar in till en mejladress avsedd för samråden. Svarsmall och mailadress finns publicerat på webben hos respektive länsstyrelse under tiden för samråd.