Utlysning och anbud

Granskad: ‎den ‎30‎ ‎maj‎ ‎2023

Under utlysningsperioden har du möjlighet att lämna anbud på publika laddstationer i ett visst område och på så vis ansöka om investeringsstöd från Klimatklivet. Anbud lämnas in via länsstyrelsens e-tjänst.

Informationen samt dokument på denna sida kommer att uppdateras senare i juni. Det är viktigt att du tar del av den uppdaterade informationen innan du skickar in din ansökan.

Kartverktyg

Var behövs fler publika laddstationer?

Klimatklivet har tagit fram ett kartverktyg där du kan se var i landet det idag finns olika typer av publik laddinfrastruktur. I områden där det finns minst en laddstation eller en planerad laddstation är det inte möjligt att lämna anbud för den befintliga typen av laddare.

Gå till kartverktyget
Elbilsladdare och en bil i bakgrunden

Naturvårdsverket utlyser anbud inom fyra olika typer av laddning (laddningskategorier). I varje laddningskategori konkurrerar anbud mot varandra inom samma geografiska område. Läs mer under rubriken Bedömning av anbud.

 1. Publik DC-snabbladdning för tunga fordon.
  • Inom 3 km från större vägsträcka.
  • Minst 350 kW (minst 175 kW vid lastbalansering).
  • Minst 4 laddpunkter.
 2. Publik DC-laddning för lätta fordon längs med större vägar.
  • Inom 3 km från större vägsträcka.
  • Minst 150 kW (minst 75 kW vid lastbalansering).
  • Minst 4 laddpunkter.
 3. Publik DC-laddning för lätta fordon inom tätorter.
  • Inom tätort enligt kartverktyget.
  • Minst 150 kW (minst 75 kW vid lastbalansering).
  • Minst 4 laddpunkter.
 4. Publik AC-laddning för lätta fordon inom tätorter och vid publika slutdestinationer och knutpunkter.
  • Inom tätort enligt kartverktyget eller i samråd anmälda slutdestinationer.
  • Minst 10 kW kontinuerlig effekt.
  • Minst 5 laddpunkter.

Särskilt fastställda kriterier gäller inför varje utlysning och för respektive laddningskategori.

Observera att endast 1 laddstation kan lämnas per anbud.

Läs mer om ska-kriterier och meriterande kriterier för respektive laddningskategori:

Kriterier och urvalsprocess för stöd till publik laddinfrastruktur, uppdaterad 2022-08-18 (pdf 806 kB)

Du lämnar in ditt anbud via länsstyrelsens e-tjänst under en utlysningsperiod. E-tjänsten är inte fullt ut anpassad till processen för anbudsförfarande. Därför kommer anbudet behöva kompletteras med särskilda bilagor:

Obligatoriska bilagor

 • Svarsblankett för den laddningskategori som anbudet avser. Ett anbud måste innehålla all information som krävs för att bedöma anbudet i konkurrensutsättning. Aktuell svarsblankett för respektive laddningskategori går att hitta längst ned på denna sida.
 • Dokument som styrker markförhållanden. För att se att ni kommer att kunna installera laddstationen på den aktuella platsen ska ni styrka markförhållanden genom att bifoga dokument som visar anbudsgivarens ägandeskap över marken, befintligt avtal med markägaren eller intyg om inledd förhandling med markägaren om markupplåtelse i enlighet med Naturvårdsverkets mall. Äger ni marken, eller har befintligt nyttjanderättsavtal med markägaren, kan ni beskriva detta under ”Övriga upplysningar” i e-tjänsten och lämna in underlag som styrker detta. Mall för intyg om inledda förhandlingar om markupplåtelse hittar ni längst ned på denna sida.
 • Offerter som styrker uppgivna investeringskostnader.
 • Ekonomiskt underlag som styrker att ni kan finansiera er del av åtgärden. Läs mer om den ekonomiska kontrollen här: Kontroll av sökandes ekonomiska förutsättningar
 • Lönsamhetskalkyl i enlighet med Naturvårdsverkets mall. Mallen hittar du här: Underlag du behöver ta fram

Från och med utlysning 2022-2 behöver du själv inte beräkna förväntad utsläppsminskning. Beräknad utsläppsminskning är inte konkurrensfaktor för åtgärder avseende publik laddinfrastruktur.

Kompletteringar kan ske under en begränsad tidsperiod efter att anbudet lämnats in. Kompletteringarna får inte påverka anbudets sakinnehåll. Det betyder att en anbudsgivare inte får justera plats, antal laddpunkter, laddeffekt eller sökt stödbelopp i anbudet.

Kompletteringarna ska bidra till förtydliganden i anbudet och de måste ske på ett likvärdigt sätt för alla anbudslämnare som konkurrerar om samma plats.

Alla som lämnar anbud ska få samma information om förutsättningar för stöd. De ska också få möjlighet att lämna samma typ av underlag inom samma tidsram. Detta för att ingen anbudslämnare ska kunna få konkurrensfördel gentemot någon annan.

Anbud som uppfyller samtliga ska-kriterier och avser samma laddningskategori och geografiska plats kommer att viktas mot varandra utifrån ett så kallat konkurrensbelopp. Detta beräknas genom att dividera sökt stödbelopp med antalet laddpunkter multiplicerat med erbjuden maximal laddeffekt per laddpunkt i kW.

För laddningskategori 1 och 2, det vill säga DC-laddning för tunga respektive lätta fordon, konkurrerar anbud för etableringar inom en radie av 5 kilometer från varandra.

För laddningskategori 3 och 4, det vill säga DC-laddning och AC-laddning för lätta fordon inom tätorter samt AC-laddning vid publika slutdestinationer och knutpunkter, avgränsas konkurrensområden genom ett rutnät, inte med avståndsradie.

 • Anbud om stöd till DC-laddning för lätta fordon i tätorter (laddningskategori 3) konkurrerar inom ett område om 500 meter gånger 500 meter.
 • Anbud om stöd till AC-laddning för lätta fordon i tätorter (laddningskategori 4) konkurrerar inom ett område om 500 meter gånger 500 meter.
 • Anbud om stöd till AC-laddning för lätta fordon vid de slutdestinationer och knutpunkter utanför tätorter som är öppna i utlysningen (laddningskategori 4) konkurrerar inom ett område om 1 500 meter gånger 1 500 meter vid de aktuella koordinaterna för slutdestinationen eller knutpunkten.

Meriterande kriterier som uppfylls ger prisavdrag i konkurrensbeloppet. Avdrag som görs i ett anbuds konkurrensbelopp påverkar inte den stödberättigande kostnad som ligger till grund för beräkning av stödbelopp.

Läs mer om hur Naturvårdsverket bedömer vilka anbud som konkurrerar:

Kriterier och urvalsprocess för stöd till publik laddinfrastruktur, uppdaterad 2022-08-18 (pdf 806 kB)

Läs mer om länsvisa samråd

Definitioner

Anbud – ansökningar om stöd till publik laddning som prövas genom konkurrensutsättning.

DC-laddning – likströmsladdning.

AC-laddning – växelströmsladdning.

DC-snabbladdare för tunga fordon – likströmsladdare med 350 kW-laddeffekt eller mer, avsedda att överföra energi primärt till batteridrivna tunga fordon.

Laddstation – Laddpunkter samlade på ett avgränsat geografiskt område med en aktör som ansvarar för driften.