Publik laddning

Den här informationen är riktad till dig som vill söka stöd för publik laddning, det vill säga laddinfrastruktur som är tillgänglig för allmänheten. Vi arbetar med att utveckla processen för att hantera stödet utifrån beslutade statsstödsregler och föreslagna förordningsförändringar.

Processen för stöd till publik laddinfrastruktur

Processen för stöd som beskrivs här utgår från beslutade statsstödregler samt föreslagna förändringar av förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar (klimatklivsförordningen). Processen är under utveckling. Vissa delar av processen gäller redan enligt EU:s statsstödsregler, till exempel att stöd ska beviljas genom konkurrensutsättning. Kriterier för bedömning och andra justeringar är än så länge förslag som är beroende av ändringar av klimatklivsförordningen.

Läs mer om anbud om stöd till publik laddinfrastruktur här:

Instruktion för anbud om stöd till publik laddinfrastruktur (pdf 132 kB)

Planerade samråd och utlysningar

Stöd genom konkurrensutsatt anbudsförfarande

Med anledning av förändringar i regelverket för statligt stöd införs en ny bestämmelse som tillämpas vid beslut om stöd till publik laddinfrastruktur (artikel 36a, i EU:s gruppundantagsförordning (EU) nr 651/2014). Det innebär bland annat att kriterier ska fastställas på förhand innan en utlysning och stöd ska tilldelas genom konkurrensutsatt anbudsförfarande. Det innebär att det kommer att finnas minimikrav för laddinfrastruktur som kan beviljas stöd. Det innebär också att ansökningar (anbud) konkurrerar mot varandra.

Publik laddning hänvisas till separata utlysningar

Ansökningar om stöd till publik laddning hänvisar vi nu till planerad separat utlysning. Anbud för publik laddinfrastruktur ska lämnas in enligt förutsättningar för den utlysningen.

Naturvårdsverket kommer bara att kunna ge stöd till publik laddning där det finns behov av ytterligare utbyggnad. I den planerade nya processen för stödet ingår att på ett strukturerat sätt utreda var marknaden behöver stöd och därigenom vilka åtgärder som bidrar till att öka takten för att nå Sveriges klimatmål. Sådana geografiska områden kommer att vara öppna för ansökningar (anbud).

Stöd till publik laddinfrastruktur kommer endast att prövas enligt den nya artikel 36a i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014. I samband med att vi börjar tillämpa den nya bestämmelsen kommer därför ansökningar om stöd till publik laddning för vägfordon inte att kunna beviljas enligt förordningen om försumbart stöd (EU) nr 1407/2013, även kallat De minimis. Det innebär att ansökningar om publik laddning för vägfordon som kommer in genom Klimatklivets ordinarie ansökningsomgång kommer att hänvisas till den separata utlysningen för publik laddning.

Definitioner

Med anbud menar vi ansökningar om stöd till publik laddning som prövas genom konkurrensutsättning.

Med DC-laddning i texten avses likströmsladdning och med AC-laddning avses växelströmsladdning.

När vi skriver DC-snabbladdare för tunga fordon avser vi likströmsladdare med 350 kW-laddeffekt eller mer, som är avsedda att överföra energi primärt till batteridrivna tunga fordon.

Marknadens behov utreds genom öppet offentligt samråd

Enligt artikel 36a ska behovet av stöd för utbyggnad av laddningsinfrastruktur kontrolleras på förhand genom ett öppet offentligt samråd. Samråden syftar till att utforma utlysningen utifrån marknadens behov. Det innebär att Klimatklivet tar in synpunkter från länens berörda aktörer om dels platser där behovet bedöms uppnått och som preliminärt inte är aktuella för utlysning, dels platser där det bedöms finnas behov av utbyggnad. I detta ingår att kontrollera att ingen laddinfrastruktur i linje med utlysningens kriterier kommer att byggas ut på affärsmässiga villkor inom tre år.

Länsstyrelsen genomför samråd

Länsstyrelsen kommer att bjuda in till samråd via sin webb, presenterar kartmaterial för kommande utlysning för synpunkter samt anger hur och under vilken tidsperiod inspel kan lämnas. Länsstyrelsen har också möjlighet att skicka riktad inbjudan till kända viktiga aktörer. Information om samråd kommer även att finnas på Klimatklivets webb hos Naturvårdsverket.

Samråden genomförs skriftligt eller som digitala eller fysiska möten. Inledningsvis utgår länsstyrelsen från en modell med skriftliga samråd där synpunkter tas in via ett svarsformulär som kan skickas till länsstyrelsen via e-post under samrådstiden.

Målgrupper för samråden som vi bedömer är viktiga att nå för inspel är laddinfrastrukturoperatörer och -entreprenörer, branschorganisationer, kommuner, kommunala bolag och fastighetsägare.

Inspel från samråden sammanfattas i ett yttrande till Naturvårdsverket från varje länsstyrelse. Naturvårdsverket bedömer sedan om justeringar behöver göras inför kommande utlysning. Inspel kan även beaktas vid val av kriterier eller liknande till senare utlysningar.

Utlysningen öppnar

När en utlysning är öppen för anbud publiceras en länk till länsstyrelsens e-tjänst. Som bilaga till anbudet är det viktigt att bifoga ett ifyllt frågeformulär för att säkerställa att anbudet innehåller all information som är nödvändig för det konkurrensutsatta anbudsförfarandet.

Naturvårdsverket förbereder för att anbud ska kunna lämnas för följande fyra laddningskategorier:

  1. Publik DC-snabbladdning för tunga fordon.
  2. Publik DC-laddning för lätta fordon längs med större vägar.
  3. Publik DC-laddning för lätta fordon inom tätorter .
  4. Publik AC-laddning för lätta fordon inom tätorter och vid publika slutdestinationer och knutpunkter .

Anbud inom varje kategori konkurrerar då mot varandra om de ligger inom samma område. Läs mer under bedömning av anbud.

Utlysningskriterier

Särskilt fastställda kriterier är tänkt att gälla inför varje utlysning och för respektive typ av infrastruktur. Föreslagna kriterier går att läsa mer om här:

Kriterier och urvalsprocess för stöd till publik laddinfrastruktur (pdf 235 kB)

Tid för komplettering

Det är tänkt att komplettering ska kunna ske efter att anbud lämnats under en begränsad tidsperiod. Dessa kompletteringar måste ske på ett likvärdigt sätt för alla anbudslämnare. Ingen anbudslämnare, dvs. sökande, ska kunna få konkurrensfördel gentemot någon annan, utan alla som lämnar anbud ska ha fått samma kännedom om förutsättningar för stöd och getts möjlighet att lämna samma typ av underlag.

Bedömning av anbud

Naturvårdsverket planerar för att bedöma anbud om publik laddning på följande sätt. Anbud inom laddningskategori 1 respektive laddningskategori 2 som uppfyller samtliga ska-kriterier kommer att viktas mot varandra utifrån lägsta sökta stödbelopp per erbjuden laddeffekt i kW. Det innebär att anbud om DC-snabbladdning för tunga fordon, respektive DC-laddning för lätta fordon, längs med större vägar som konkurrerar om en etablering i samma område (inom en radie av 25 kilometer från varandra) konkurrerar om stöd.

Detsamma gäller för anbud i laddningskategori 3 respektive kategori 4, dvs. tätorter, slutdestinationer och knutpunkter. Skillnaden är att områdena för konkurrensutsättning istället avgränsas med ett rutnät på områden om 500 meter gånger 500 meter för dessa kategorier, inte med avståndsradie.

Utöver det planerar vi för att väga in uppfyllda meriterande kriterier i anbudet som ger prisavdrag i viktningen. Eventuellt avdrag som görs i den konkurrensutsatta viktningen av anbud påverkar givetvis inte den stödberättigande kostnad som ligger till grund för beräkning av stödbelopp.

Läs mer om hur vi planerar att bedöma anbud här:

Kriterier och urvalsprocess för stöd till publik laddinfrastruktur (pdf 235 kB)