Laddstationer

Den här informationen är riktad till dig som vill söka stöd för laddstationer via Klimatklivet.

Laddstationer delas in i två kategorier: de som är tillgängliga för allmänheten, publika laddstationer, och laddstationer som används i ett företag eller en organisation, icke publika laddstationer.

Klimatklivet kan ge stöd till publika laddstationer och till icke publika laddstationer för andra fordon än personbilar. Det gäller laddning avsedd för till exempel lastbil, båt, buss eller flyg, oavsett om de är publika eller inte.

Energimyndigheten ger råd inför installation av laddstationer:

Om laddinfrastruktur på Energimyndighetens webbplats

Publik laddstation för alla fordonstyper

Energimyndigheten definierar publik laddning som ”en laddstation som står placerad där vem som helst kan ladda bilen, till exempel utmed landsvägar, i parkeringshus, vid köpcentrum, vid infartsparkeringar eller resecentrum”. Icke publika laddstationer är sådana som inte är tillgängliga för alla användare.

Publik laddning bedöms vara ett komplement till den huvudsakliga laddningen, eftersom ett elfordon främst laddas där det har sin hemvist eller står parkerad längre perioder. Utsläppsberäkningen bör anpassas därefter.

Utsläppsberäkning för publika personbilsladdare

Vill du ansöka om stöd för att installera publik laddstation för personbilar, finns en särskild modell för att beräkna utsläppsminskning.

Beräkna utsläppsminskning för publika laddstationer, uppdaterad 2021-05-17 (pdf 259 kB)

Utsläppsberäkning för publika laddpunkter för tunga fordon

Den beräknade utsläppsminskningen för laddstationer avsedda för andra fordon än personbilar baseras på vilket fordonsbränsle som ersätts, årlig bränsleförbrukning samt förväntad nyttjandegrad. Redovisa förväntad beläggning per laddpunkt och underlag som styrker dessa antaganden.

Publicering och tillgänglighet

Alla intresserade användare behöver få kännedom om och tillgång till en publik laddstation. Laddstationens placering och att den finns tillgänglig för användning ska därför publiceras för allmänheten.

Boverkets byggregler vid nybyggnation eller ombyggnation

Under 2021 har det kommit nya regler från Boverket med krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon vid nybyggnation eller ombyggnation. Beskriv i ansökan hur dessa regler berör din åtgärd.

Mer information om de nya reglerna finns på Boverkets webbplats

Icke publik laddstation för tunga fordon och andra fordon än personbilar

Laddstationer för till exempel lastbilar i den egna verksamheten hos logistikföretag eller åkerier räknas som icke publik laddning. Sådana laddningspunkter kan beviljas stöd från Klimatklivet.

Utsläppsminskning

Den beräknade utsläppsminskningen baseras på vilket fordonsbränsle som ersätts, årlig bränsleförbrukning samt förväntat nyttjande av laddstationen. I ansökan behöver därför bränsleförbrukningen (liter/mil) för de fordon som ersätts redovisas. Bifoga gärna underlag som styrker körsträckor och bränsleförbrukning.

Observera att det är endast laddningen vid den aktuella laddstationen som ska räknas in i bedömningen av klimatnyttan. Om exempelvis 50 procent av fordonets laddning beräknas ske på andra platser bör också körsträckan i beräkningen halveras. Om andra användare, till exempel ett intilliggande åkeri, ska nyttja laddstationen kan klimatnyttan beräknas bli högre genom den ökade användningen. Bifoga då underlag såsom överenskommelser, avtal eller liknande som styrker detta.

Snabbladdning för transportfordon

Transportföretag kan beviljas stöd för att uppföra laddstation för snabbladdning, likström (DC), för egna transportfordon, skåpbilar eller motsvarande. Fordonen som ska laddas ska vara byggda och avsedda för transport av varor och gods. Ansökan prövas på samma sätt som icke-publik laddning för lastbilar.

Annan icke publik laddning av personbilar hänvisas till det förenklade stödet Ladda bilen, som också kan sökas hos Naturvårdsverket.

Ladda bilen

Underlag för att fastställa möjligt stöd till laddstationer 

Som mest kan 50 procent av investeringskostnaden beviljas för laddstationer.

Maximalt stöd till publik laddstation

Även rörelseresultatet påverkar möjligt stöd till publika laddstationer.

Maximalt stödbelopp till publika laddstationer är beroende av det beräknade rörelseresultatet som åtgärden förväntas ge. Det framgår av artikel 56 gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014. Därför krävs en lönsamhetskalkyl som redovisar förväntat rörelseresultat när stationen är i drift, och bakgrunden till dessa beräkningar. Försäljningspris för såld el ska motsvara marknadspriset. Använd helst vår mall för lönsamhetskalkyl. Lönsamhetskalkylen ska vara så detaljerad och tydlig som möjligt.

Maximalt stöd till icke publik laddstation

Den maximala andelen stöd från Klimatklivet till icke-publika laddstationer för lastbilar och andra fordon som inte är personbilar påverkas av företagets storlek. Exempelvis kan den som räknas som stort företag enligt EU:s statsstödsregler som mest beviljas 40 procent.

Så mycket stöd kan du få