Underlag du behöver ta fram

Här finns den information du behöver för att göra din ansökan till Klimatklivet – vad som ska finnas med i din ansökan och vägledningar, mallar och verktyg som hjälper dig.

Blanketter och vägledningar uppdateras kontinuerligt, därför rekommenderar vi att du använder information och länkar på den här webbsidan istället för äldre nedladdade versioner.

Frågor som ska besvaras i ansökan

Frågor och uppgifter som ska besvaras i länsstyrelsens e-tjänst för ansökan (pdf 122 kB)

Mall med de frågor som finns i e-tjänsten (docx 47 kB)

Mallen är enbart ett stöd för att sammanställa de uppgifter som behövs vid ansökningstillfället. Ansökan ska lämnas in via länsstyrelsernas e-tjänst.

Utsläppsminskning

Klimatklivet ska ge stöd till de åtgärder som har störst klimatnytta. Beräkning av åtgärdens utsläppsminskning är därför ett av de viktigaste underlagen i ansökan. De åtgärder som beräknas ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd.

Naturvårdsverket kan även ta hänsyn till spridning av teknik, marknadsintroduktion och till åtgärdernas effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning.

Beräkna utsläppsminskning

I ansökan ska utsläppen redovisas som två alternativ: vid ett nollalternativ (i det fall då åtgärden inte genomförs) och vid ett alternativ då åtgärden genomförs. Visa tydligt hur utsläppsminskningen räknats fram och vad beräkningarna baseras på. Är utsläppsminskningen beroende av samarbetspartners, framtida kunder eller liknande, styrk beräkningen med till exempel avsiktsförklaring eller marknadsundersökning.

Följande utsläppsvärden används för att beräkna utsläpp för de vanligaste energislagen.

Vägledning om beräkning av utsläppsminskning och utsläppsvärden för olika energikällor, uppdaterad 2022-05-06 (pdf 327 kB)

För att beräkna den totala utsläppsminskningen av växthusgaser, multiplicera årlig utsläppsminskning med beräknad livslängd. Livslängden ska motsvara antal år som det är rimligt att utsläppsminskningen pågår om åtgärden genomförs. Naturvårdsverkets rekommenderade livslängder för vanliga åtgärder finns i vägledningen nedan.

Vägledning om rekommenderade livslängder för olika åtgärdstyper (pdf 52 kB)

Beräkning av utsläppsminskning inför ansökan om stöd till energikonvertering (pdf 555 kB)

I vissa fall kan beräkningarna av utsläppsminskning även innehålla andra bedömningar, till exempel om hur en ny cykelbana förväntas ändra människors beteende. Visa då tydligt hur du räknat på den förväntade utsläppsminskningen.

Lönsamhetskalkyl

I ansökan ska återbetalningstiden redovisas i en lönsamhetskalkyl. Mall och vägledning hittar du här.

Lönsamhetskalkyl, uppdaterad 2022-08-22 (xlsx 123 kB)

Vägledning om lönsamhetskalkyl i ansökan, uppdaterad 2022-11-10 (pdf 1 MB)

Offerter för att visa kostnadseffektivitet 

Naturvårdsverket behöver säkerställa att åtgärder genomförs på ett kostnadseffektivt sätt. Därför är det viktigt att du som ansöker om stöd har undersökt detta genom att begära in kostnadsförslag från olika leverantörer. Vi ser gärna att minst tre offerter jämförs om det är möjligt. Undersöks färre än tre behöver ni kunna förklara varför. Naturvårdsverket kan komma att begära in denna dokumentation vid ett eventuellt bifall.

Tidsatt kostnadskalkyl

För att fastställa rätt utbetalningsplan för varje beviljad åtgärd måste du som sökande visa på en tydlig tidsplan för vilka kostnader som du kommer ha för varje sexmånadersperiod fram till slutdatum. Naturvårdsverket följer sedan upp kostnadskalkylen i samband med att du som stödmottagare skickar in en lägesrapport efter sex månader från åtgärdens startdatum. Då kan utbetalningsplanen justeras utifrån hur tidsplanen och upparbetade kostnader fortlöper.

Andra underlag som kan behövas

Handläggningen av din ansökan blir enklare och effektivare om alla underlag finns med. Naturvårdsverket kan komma att begära in några av nedanstående underlag. Fråga din länsstyrelse om du är osäker på vilka underlag som just du behöver bifoga till din ansökan.

Blankett: försäkran om företagsstorlek (pdf 446 kB)

Intyg om försumbart stöd, De minimis, (pdf 127 kB)

Blankett: fullmakt från firmatecknare (docx 42 kB)

Den som är behörig att agera firmatecknare enligt bolagets registreringsbevis behöver inte bifoga fullmakt till ansökan. Fullmakt behövs däremot om en person anges som firmatecknare i ansökan, men inte är firmatecknare i bolaget. Kontaktpersonen för ansökan behöver inte fullmakt.

Naturvårdsverket kan också komma att begära in andra uppgifter som är avgörande för bedömningen. Det kan vara

  • planerat upplägg för finansiering
  • avsiktsförklaring eller liknande från eventuella samarbetspartners, köpare eller liknande som är avgörande för genomförandet
  • garantiförbindelse från exempelvis koncernbolag, där bolaget förbinder sig att svara för ekonomiska anspråk gentemot Naturvårdsverket
  • riskanalys, för åtgärder som söker 10 Mkr i stöd eller mer.

Särskilda underlag för olika åtgärdstyper

Tankstationer

Den här informationen är riktad till dig som vill söka stöd för tankstation. I din ansökan behöver du beskriva åtgärden och inkludera följande delar.

Tankstationer

Fordon

Här finns särskild information om vad ansökan om stöd till fordon ska innehålla.

Fordon

Cykelåtgärder

För dig som vill söka stöd för cykelåtgärd finns särskild information om vad ansökan ska innehålla, använd vägledningen nedan.

Vägledning med verktyg för att beräkna utsläppsminskning för cykelåtgärder, uppdaterad 2021-08-16 (pdf 239 kB)

Biogasproduktion

Söker du stöd för biogasproduktion behöver du ta med följande i din ansökan.

Biogasproduktion

Energikonvertering

Särskild information om vad en ansökan om stöd för att byta energikälla ska innehålla.

Energikonvertering

Laddstationer

Laddstationer delas in i två kategorier:

  • Publika laddstationer, som är tillgängliga för allmänheten.
  • Icke-publika laddstationer, som används inom ett företag eller en organisation.

Icke-publik laddning kan vara till exempel laddpunkter som ska användas av ett åkeri och möjliggör för åkeriet att ställa om sin fordonsflotta.

Klimatklivet kan ge stöd till icke-publik laddinfrastruktur avsedd för till exempel lastbil, båt, buss eller flyg samt till publik laddinfrastruktur för både tunga och lätta fordon.

För dig som vill söka stöd för laddstationer gäller olika förutsättningar beroende på om det är publik eller icke-publik laddning. Dessutom finns ett särskilt bidrag för dig som vill installera laddning för boende och anställda.

Publik laddning

Icke-publik laddning, t.ex. för laddning av egna lastbilar

Ladda bilen, för boende och anställda

Vätgasproduktion

Produktion av vätgas genom elektrolys är en energikrävande process. För ansökningar som rör produktion av vätgas genom elektrolys lägger vi stor vikt vid hur restprodukter och sidoströmmar (värme, syrgas och överproduktion av vätgas) tas om hand. Låg energiförlust och resurseffektivitet är viktigt för vår bedömning. Beskriv därför hur du minimerar energiförluster när du söker stöd för vätgasproduktion.

Läs mer om vätgasens roll och potential i ett framtida energisystem i Energimyndighetens rapport om Sveriges vätgasstrategi:

Förslag till Sveriges nationella strategi för vätgas, elektrobränslen och ammoniak, ER 2021:34 (Energimyndigheten)