Så mycket stöd kan du få

Hur stort stödet från Klimatklivet kan bli beror både på vem du är som söker och vilken typ av åtgärd ansökan gäller. Sök det belopp som du behöver för att genomföra din åtgärd.

En grundregel är att du ska söka så mycket stöd som du behöver för att kunna genomföra din åtgärd. Hur mycket stöd du kan få varierar beroende på typ av åtgärd och din organisation.

Stöd till organisationer som inte räknas som företag är högst 50 procent av investeringskostnaden. Det gäller kommuner, ideella föreningar, bostadsrättsföreningar med flera som inte agerar på en ekonomisk marknad.

Möjliga stödnivåer för företag anges i EU:s statsstödsregler där vanliga tak är 30–65 procent. Som företag räknas alla som bedriver sin verksamhet på en ekonomisk marknad. Företagets storlek på koncernnivå har i många fall betydelse för hur stor andel stöd som kan beviljas. Var åtgärden genomförs kan också påverka stödandelen. I andra fall kan det vara det samlade rörelseresultatet som åtgärden ger under livslängden som styr. Det gäller vid stöd till vissa tankstationer som är öppna för allmänheten. Stöd till företag kan aldrig överskrida 70 procent.

Om ett lägre belopp än du sökt är möjligt att bevilja kommer Naturvårdsverket att ta kontakt med dig innan beslut fattas.

Företagsstorlek påverkar andelen stöd

Företagets årsomsättning, balansomslutning och antal anställda ligger till grund för bedömningen av företagsstorlek. Det följer av den så kallade gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014.

Att företagsstorlek bedöms på koncernnivå betyder att företag i koncernen ska räknas in. Det är vanligt att en ansökan behöver kompletteras med information om företagsstruktur och ägarandelar.

Företag delas in efter storlek enligt följande:

 • Mikroföretag och små företag
  De som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro/år.
 • Medelstora företag
  De som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro/år eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro/år.
 • Stora företag
  De som har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro/år och/eller vars balansomslutning överstiger 43 miljoner euro/år.

Små och medelstora företag (SMF) kan i vissa fall beviljas en högre andel jämfört med stora företag.

I många fall behöver Naturvårdsverket mer information från sökande om företagets storlek för att ta reda på vilka företag som räknas som anknutna företag och partnerföretag och som ska räknas med. Kort sammanfattat är det följande information som efterfrågas:

 1. Anknutna företag och partnerföretag i koncernen, det vill säga:
  • Om den sökande har röst-eller kapitalandelar om 25 procent eller mer i annat företag. Vi behöver då veta den procentuella andelen.
  • Det omvända, det vill säga om andra företag har 25 procent eller mer röst-eller ägarandelar i det sökande företaget och i så fall till vilken procentuell andel.
 2. Antal anställda, omsättning respektive balansomslutning för ert bolag respektive för eventuella anknutna företag eller partnerföretag enligt ovan.

Uppgifter om storlek på företaget kan redovisas i EU:s blankett för försäkran om företagsstorlek. Blanketten finns bifogad i Kommissionens användarhandledning på sidan 46. Där finns även Kommissionens rekommendation om definition av små och medelstora företag.

Vanliga frågor om företagsstorlek och stödnivåer

Hur bedöms företagsstorlek för kommunala organisationer och bolag?

Företag som inte har någon annan koppling till varandra än till samma offentliga organ bör behandlas som separata företag. Kommunala bolag med olika verksamhetsinriktning ska alltså anses vara fristående företag. Detta är en tolkning som Tillväxtverket gjort och som Naturvårdsverket följer.

Hur bedöms företagsstorlek om företaget ingår i en koncern bestående av utländska företag?

Enligt gruppundantagsförordningen spelar det ingen roll om koncernen sträcker sig inom Sveriges- eller EU:s gränser. Alla företag som ingår i koncernen ska tas med i beräkningen vid bedömningen av företagets storlek.

Kan ett kommunalt bolag vara ett litet eller medelstort företag (SMF)?

Nej, i de flesta fall inte. Ett företag anses inte tillhöra SMF-kategorin om 25 procent eller mer av dess kapital eller dess röstandel kontrolleras av ett eller flera offentliga organ. (artikel 3.4 i bilaga 1 till gruppundantagsförordningen). Detta gäller inte för självständiga lokala myndigheter som har en årlig budget som understiger 10 miljoner euro och som har färre än 5 000 invånare. (artikel 3.2 andra stycket punkt d i bilaga 1 till gruppundantagsförordningen).

Tröskelvärden för stödbelopp till företag

Det finns tröskelvärden för vilka belopp som får beviljas. Åtgärder med sökt stöd under dessa tröskelvärden kan Naturvårdsverket besluta om. Enligt gruppundantagsförordningen är tröskelvärdena 10, 15 eller 20 miljoner Euro i stödbelopp beroende på typ av åtgärd.

Åtgärder som ligger över dessa tröskelvärden måste anmälas till EU-kommissionen för godkännande innan Naturvårdsverket kan fatta beslut. Det är en omfattande process med lång handläggningstid.

I vissa fall kan stödet prövas enligt förordningen om försumbart stöd (EU) nr 1407/2013, den så kallade De minimis-förordningen. Det totala stödet till ett företag enligt De minimis-förordningen får inte överstiga 200 000 euro under en period om tre beskattningsår. När takbeloppet räknas fram ska samtliga försumbara stöd som företaget har tagit emot från olika offentliga stödgivare (stat, landsting eller kommun) summeras på koncernnivå under treårsperioden.

Stödområden

I vissa fall får stöd till företag utökas med 5 procent av investeringskostnaden om åtgärden är lokaliserad i ett så kallat stödområde.

Sverige har sådana stödområden enligt artikel 107.3 c i fördraget om unionens funktionssätt (funktionsfördraget). Sveriges stödområden framgår av förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd.

Enligt den svenska förordningen finns en geografisk uppdelning med stödområden som kan medge högre stödandel. Vissa tätortsområden även i dessa stödområden är dock undantagna och kan inte beviljas högre stödandel.

Förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd (riksdagen.se)

Maximalt stöd till ladd- eller tankstation

Ladd- eller tankstationer i den egna verksamheten

För ladd- eller tankstationer hos åkerier och liknande som inte är tillgängliga för allmänheten (icke-publikt), påverkar företagets storlek möjlig stödandel. Ett stort företag kan till exempel som mest beviljas 40 procent. En icke-publik laddstation kan dock aldrig beviljas mer än 50 procent av investeringskostnaden.

Personbilsladdare hos företag och organisationer

Företag och organisationer söker bidrag för personbilsladdare för egen användning (icke-publik personbilsladdning) genom ”Ladda bilen”. Ladda bilen har förutom maximal stödandel även ett takbelopp för hur mycket bidrag som kan ges.

Läs mer om Ladda bilen

Mer information