Ansökningar om publik laddning och tankstationer för vätgas behöver vara kompletta

Ansökningar om stöd till publika laddstationer och vätgastankstationer som lämnas in i november behöver vara kompletta och korrekta. På grund av ändringar i EU-regelverk gäller särskilda förutsättningar för sådana ansökningar.

Till vår ansökningsomgång i november är det särskilt viktigt att en ansökan om publika laddstationer och vätgastankstationer är komplett och korrekt. Vår handläggningstid för den här typen av åtgärder kommer att vara begränsad och vi kommer bara att kunna bevilja stöd enligt nuvarande regelverk till och med den 29 januari 2022.

Ändringar i EU:s regler för statligt stöd medför att nya förutsättningar kommer att gälla för att bevilja stöd till ladd- och vätgasinfrastruktur. Det har införts en ny bestämmelse, artikel 36a, i EU:s gruppundantagsförordning (EU) nr 651/2014 som vi måste tillämpa från och med den 30 januari 2022 vid beslut om stöd till sådana åtgärder.

Vi kommer att arbeta för att fatta beslut för alla ansökningar om publika laddstationer eller vätgastankstationer som uppfyller förutsättningarna för stöd, medan det tidigare regelverket fortfarande kan tillämpas. Vi kan dock inte garantera det om en ansökan inte är komplett eller om uppgifter i ansökan på något sätt är otydliga.

Vi utreder just nu hur de förändrade förutsättningarna påverkar Klimatklivet och på vilka grunder vi kan bevilja stöd till publik ladd- och vätgasinfrastruktur fortsättningsvis. Så snart vi har besked kommer vi att publicera information om vad som kommer gälla från den 30 januari.

Läs mer på sidan Underlag du behöver ta fram om vad ansökan generellt ska innehålla:

Underlag du behöver ta fram

Särskild information om vilka extra underlag en ansökan om publik laddstation ska innehålla hittar du på sidan som handlar om underlag i ansökan om laddstationer:

Laddstationer

Särskilt att tänka på vid ansökan

Det förekommer att ansökningar till Klimatklivet är otydliga. Till exempel att sökt belopp anges fel eller att olika uppgifter anges i bilagor jämfört med ansökningsformuläret. Var därför extra noggrann med att se till så att all information är korrekt. Till exempel att belopp för investeringskostnad och sökt stöd är korrekta samt att procentuell andel sökt stöd stämmer överens med beloppen.

För att öka möjligheten till beslut innan reglerna för stöd ändras är det positivt om ni redan vid ansökan tydligt visar att ni kan finansiera resterande del utöver sökt stöd. Bifoga rapporter för aktuellt balans- och resultaträkning om ni avser att finansiera åtgärden med egna medel. Bifoga lånelöfte, finansieringsintyg etc. om finansieringen sker med lån eller medel från annan finansiär.