Effekter i världen

De framtida effekterna av klimatförändringarna är omfattande och svåra att överblicka. Effekterna kan vara både direkta och indirekta. Jordbrukets produktion väntas minska i många regioner, men öka inom andra. Följden kan bli stora folkomflyttningar och konflikter om knappa mat- och vattenresurser.

Effekterna av ett varmare klimat kommer att variera mellan olika regioner. På många håll i världen kan förutsättningarna för odling försämras. Länder kring ekvatorn, där en stor del av världens befolkning är bosatt, kan möta svåra utmaningar om uppvärmningen fortsätter. De scenarier som tonar fram i globala klimatmodeller visar på utbredd hetta och torka. Effekter i form av skördekatastrofer, svält och massflykt liksom effekter på länders och hela regioners ekonomier och finansiella system kan förväntas.

Även i Sydeuropa kan hettan och torkan under somrarna bli så svår att såväl turistnäring som jordbruk får stora problem. I tropikerna riskerar många länder att bli mer eller mindre ofruktbara, kanske näst intill obeboeliga.

Havsytans stigning innebär att låglänta kusttrakter och öar allt oftare sätts under vatten. Nilens tätbefolkade floddelta samt kusttrakterna i Bangladesh är exempel på områden som drabbas. Hela ö-nationer riskerar att helt försvinna under havets yta.

Översvämningar och torka

Nederbördsmängderna kan öka i många områden där det redan regnar rikligt, medan de kan befaras minska i många områden som redan nu har problem med torka. En allt mer besvärande sommartorka är att vänta i större delen av Europa, framför allt i de sydligare länderna men också så långt upp som i södra Sverige. Under höst och vinter blir nederbörden däremot sannolikt rikligare i nästan hela Europa, inte minst uppe i norr.

Effekter av smältande is

Smältande glaciärer påverkar inte bara havsytans höjning, de kan också ge effekter på livsmedelsförsörjningen i form av minskad tillgång på färskvatten. Glaciärernas tillbakagång kan ge allvarliga konsekvenser. Hundratals miljoner människor i stora delar av Kina och på den indiska halvön är beroende av stadig tillförsel av smältvatten från Himalayas glaciärer för att få dricksvatten och vatten till odlingar.

Allvarliga konsekvenser för ekosystemen

Många ekosystem hotas av undanträngning eller radikal omvandling om klimatet förändras. Det handlar om allvarliga konsekvenser för naturliga system som korallrev, glaciärer, nordliga skogar, tropiska skogar med flera. Arktis är till exempel extremt känsligt för klimatförändringar. Regionen utsätts redan för en snabb och allvarlig klimatförändring med stora konsekvenser för de djur och människor som lever i regionen.

Hitta vidare