Revidering av strategin för svensk viltförvaltning

Med utgångspunkt från befintlig strategi och gjorda utvärderingar ska Naturvårdsverket ta fram en reviderad strategi för svensk viltförvaltning som ska gälla för åren 2022–2029.

Naturvårdsverket har låtit utvärdera strategin under 2019–2020 och kommer under 2021 att arbeta fram en reviderad version av strategin för att kunna ta ytterligare steg mot visionen ”En viltförvaltning i balans gör att alla kan uppleva viltets värden”.

Den reviderade strategin ska 

 • ha förnyad aktualitet med avseende på de förutsättningar och processer som idag präglar arbetet i svensk viltförvaltning, exempelvis vad gäller viltpopulationernas utveckling, jaktens och viltvårdens bedrivande och brukandet av vilt som resurs,
 • vara ett tydligt stöd i Naturvårdsverkets roll som svensk jakt- och viltmyndighet och kunna utgöra en bas för verksamhetsplaneringen inom viltområdet.
 • främja ökad samverkan mellan de aktörer som har intressen av bevarande och brukande av viltstammar som är en del av Sveriges fauna och
 • stärka allmänhetens förståelse av hur svensk viltförvaltning bedrivs.

Utgångspunkter för revideringen

 • Den befintliga strategins struktur med vision och vägval ligger fast;
 • Den reviderade strategin avser perioden 2022–2029;
 • Genomförda utvärderingar av hur den befintliga strategin har fungerat (mottagande, genomslag och måluppfyllelse) ska ligga till grund för revideringen;
 • Där så är möjligt beskriva det fortsatta arbetet med implementering;
 • Arbetet med revideringen ska präglas av samverkan med berörda aktörer och vara brett förankrat inom myndigheten. Det ska vara tydligt vems strategi det är och hur den ska användas.

Projektet ska också förhålla sig till arbete som pågår parallellt i regeringsuppdrag och andra större projekt inom viltområdet.

Projektets leveranser

 1. Nationellt strategidokument för svensk viltförvaltning för tidsperioden 2022–2029. Strategin rymmer vision, vägval, arbetssätt och prioriteringar för hur implementering ska ske under kommande år.
 2. En grafisk formgiven version av strategin för användning på web och i annan extern kommunikation.
 3. Ett förslag till plattform och ramar för Naturvårdsverkets långsiktiga kommunikation i viltfrågor. Förslaget kan integreras i strategin eller utgöra en separat del.

Under projektets gång kommer vi på denna sida löpande att lägga upp information och dokument som kopplar till projektet. 

Mer information

Kontaktperson

Jonas Nordanstig, projektledare, jonas.nordanstig@naturvardsverket.se