Regler

Invasiva främmande arter omfattas av olika regler. Syftet med reglerna är att hindra att invasiva främmande arter sprids och skadar miljö, hälsa, infrastruktur eller ekonomi. Felaktig hantering av invasiva främmande arter i strid med reglerna kan medföra böter eller fängelse.

§

De viktigaste regelverken är:

1. EU:s förordning (1143/2014) om invasiva främmande arter,  

2. Svenska förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter 

3. Miljöbalken

 

EU-förordning om invasiva arter

EU-förordningen (1143/2014) från 2015 är utgångspunkten för regleringen av invasiva främmande arter. Centralt för EU-förordningen är den förteckning över  arter som anses vara  särskilt skadliga . Dessa arter omfattas av en rad förbud: förbud mot att sälja, importera, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar. Förteckningen uppdateras med jämna mellanrum då nya i arter kan tillkomma.  

EU-förordningen är direkt tillämplig för alla i Sverige. Det innebär att myndigheter, kommuner, fastighetsägare, villaägare och andra  har ett ansvar och en skyldighet att följa reglerna för att  hindra spridning av de invasiva främmande arterna på EU:s förteckning. Exempelvis  är du skyldig att ta bort en sådan art om den finns på din fastighet.  

Vägledning om EU-förordning

Svensk förordning om invasiva arter

Den svenska förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter beskriver ansvarsfördelning mellan olika svenska myndigheter .  Det är Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten som samordnar arbetet med invasiva främmande arter i landet, vilket inkluderar att vägleda andra myndigheter, kommuner och i allmänhet om hur bestämmelserna ska tillämpas. 

Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att vidta snabba utrotningsåtgärder när en invasiv främmande art upptäcks och Tullverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket ansvarar för gränskontroller. Skogsstyrelsen har ett särskilt ansvar för vissa skogsträdarter.

Vem gör vad

Miljötillsynsförordningen

Regler om tillsynsmyndigheternas uppgifter i fråga om invasiva främmande arter finns i miljötillsynsförordningen (2011:13).   

Det är länsstyrelsen och Skogsstyrelsen som är tillsynsmyndigheter. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten vägleder tillsynsmyndigheterna. 

Miljöbalken

Miljöbalken innehåller bland annat straffbestämmelser som ska tillämpas när någon bryter mot reglerna om invasiva främmande arter.   Även de allmänna hänsynsreglerna har betydelse, till exempel när en bekämpar invasiva främmande arter. Det betyder bland annat att hänsyn ska tas till miljön och människors hälsa vid val av metod för bekämpning. 

Kommande svensk förteckning över invasiva arter

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten håller på att arbeta fram ett förslag till en nationell förteckning över invasiva främmande arter med särskild betydelse för Sverige. Detta görs främst för att kunna förbjuda och vidta åtgärder mot invasiva främmande arter som är ett problem i Sverige, men som inte omfattas av EU-förteckningen. 

Arbetet med nationell förteckning

Relaterade länkar