Ansvarsfördelning

Myndigheter, kommuner och privata aktörer har alla ett ansvar för att begränsa invasiva främmande arter i Sverige. Naturvårdsverkets roll är bland annat att tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten samordna och vägleda andra myndigheter i deras arbete.

Länsstyrelsernas roll

Utrotning och hantering, tillsyn, tillträde till fastigheter, miljöövervakning är saker som länsstyrelserna ansvarar för i arbetet med invasiva främmande arter i Sverige. 

Kommunernas roll

Skötsel allmänna grönytor, ägande och förvaltning av fastigheter, övertagande av ansvar från länsstyrelsen, avfallshantering och miljöövervakning är alla olika delar som kommunerna ansvarar för i arbetet med invasiva främmande arter i Sverige.

Naturvårdsverkets roll

Vägledning och nationell samordning, hanteringsåtgärder för EU-listade arter med stor spridning, prövning av tillståndsansökningar, tillfälligt ansvar för utrotning av vilda landlevande djurarter är alla delar som Naturvårdsverket ansvarar för i arbetet med invasiva främmande arter.

Andra myndigheters roll

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Tullverket, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Sametinget, Havs- och Vattenmyndigheten, Försvarsinspektören för hälsa och miljö har alla olika ansvar i arbetet med invasiva främmande ansvar i Sverige.

Ansvariga för miljöövervakning måste rapportera förekomst av EU-listad art

Varje statlig förvaltningsmyndighet och kommun som ansvarar för eller utför miljöövervakning ska skyndsamt underrätta de nationellt ansvariga myndigheterna när de får kännedom om en introduktion eller förekomst av en EU-listad art i svensk natur.

Fastighetsägare och de som har nyttjanderätt till fastighet

Vad gäller för fastighetsägare och den eller de som har nyttjanderätt till en fastighet? Även dessa har ett ansvar i arbetet med invasiva främmande arter i Sverige.

Näringar och branscher

Alla näringar som i sin verksamhet hanterar, använder eller handlar med invasiva främmande arter har ett ansvar att följa de förbud som gäller för de EU-listade arterna enligt EU-förordning (2014/1143); förbud att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, tillåta reproducera sig, växa eller odla eller släppa ut dessa arter i miljön.

Vägledning om EU-förordningen om invasiva främmande arter
Vägledning till dig som handlar med växter och fröer
Vägledning till dig som handlar med djur