Olofström är Sveriges friluftskommun 2021

Olofström är Sveriges friluftskommun 2021. Kommunen kammade hem full pott i undersökningen, 32 av 32 möjliga poäng, och visade dessutom för juryn att de arbetat aktivt för att stärka barn och ungas tillgång till friluftsliv med utgångspunkt i barnkonventionen, vilket undersökningen har extra fokus på i år.

Utöver Olofström fick även Jönköping och Sundsvall 32 poäng vardera men det var Olofströms arbete kopplat till barnkonventionen som fällde avgörandet. Juryns motivering:

”Olofström har tidigare vunnit pris som Sveriges friluftskommun och har under pandemiåret särskilt visat hur de arbetat med att väva in barnkonventionen i friluftsarbetet. De beskriver hur de arbetat gemensamt inom kommunen för att möjliggöra för barn och unga att använda kommunens mark som naturliga lärmiljöer och för kreativa aktiviteter. Kommunen har engagerat skolor och förskolor i olika friluftslivsprojekt där barnen själva varit delaktiga i att rösta fram teman och arbetssätt.” 

– Det är fantastiskt att få den här utmärkelsen för andra gången. Det betyder jättemycket för oss som jobbar med frågorna och är ytterligare ett bevis på att det vi gör är viktigt, inte minst nu när det är tema barnkonventionen, säger Daniel Ottosson, samordnare offentlig miljö, Olofströms kommun.

Youtube video

Barnen i centrum

olofstrom.jpg

Olofströms kommun arbetar aktivt för att barn och unga ska kunna använda den närliggande naturen för aktiviteter både på sin fritid och under sin skol- och förskoletid. Ett av kommunens övergripande mål är sedan länge ”barnen i centrum” och inom friluftsområdet ser man kopplingen till barnkonventionen som en naturlig del.

– En fördel med att vara en liten kommun är att i princip alla förskolor och skolor har naturen inpå knuten. Det är naturligt för våra verksamheter att använda naturen och de nyttjar den möjligheten på kreativa sätt, säger Daniel.

Kommunledningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen samverkar aktivt för att skapa förutsättningar för att kommunens mark både ska kunna användas som en naturlig lärmiljö och för kreativa aktiviteter. Daniel beskriver det som ett spännande möte mellan tjänstemän, som arbetar med planering och samhällsutveckling, skola och förskola där det gäller att vara lyhörd och ta allas önskemål på allvar.

– Det kanske kan kännas krångligt att hantera vissa saker, men i slutändan ger förskolornas och skolornas kreativa idéer ett mervärde för den offentliga miljön, som ju vi kommunledningsförvaltningen ansvarar för. Vi har till exempel samarbetat med en förskola och skola om att göra installationer i en park som gett ett mervärde för besökarna som vi inte hade kunnat skapa på egen hand. Samtidigt hade skolan inte klarat av att genomföra sin idé utan vår hjälp och tillgång till exempelvis maskiner och redskap.

Om kommunens friluftsarbete kopplat till barnkonventionen 

Undersökningen har blivit ett viktigt verktyg

Daniel menar att en bidragande orsak till att friluftsarbetet inom Olofströms kommun blivit så framgångsrikt är att de använt undersökningen Årets friluftskommun som ett verktyg och en checklista i arbetet.

– Det var i samband med att vi började jobba aktivt med underlaget i undersökningen som kommunen tog fram ett Natur- och friluftsprogram, ett fördjupningsunderlag och en handlingsplan för friluftsarbetet. Nu har vi också reviderat vår översiktsplan för att få in ännu fler skrivningar om friluftsliv.

Men Daniel är också tydlig med att en slagkraftig handlingsplan som är genomförbar är ännu viktigare än de strategiska dokumenten för att få saker och ting att hända.

Aktiv samverkan är nyckeln till framgång

För att få till en smidig samverkan arbetar kommunledningsförvaltningen med projektgrupper, dels med barn- och utbildningsavdelningen kring skolors och förskolors närmiljö, men också med socialförvaltningen kring seniorer och äldres hälsa, samt en mängd föreningar och organisationer genom olika projektgrupper och nätverk.

– När vi började jobba aktivt med de här frågorna 2018 startade vi ett naturvårds- och friluftsråd med ett 30-tal personer från föreningar och organisationer inom kommunen. Vi har också en styrgrupp för naturturism som tillvaratar företagarnas intressen, och en rad olika regionala grupper som hanterar de olika vandrings och kanotleder som går genom vår och närliggande kommuner.

Daniel menar att de har goda förutsättningar för samverkan i och med att de är en liten kommun och har inte så statiska gränser.

– Det är lätt att hålla koll på vem som gör vad. Vi kan nätverka ganska snabbt och det är en fördel. Jag kan tänka mig att det är svårare i större kommuner.

Många kreativa aktiviteter

Genom den goda samverkan som byggts upp har Olofströms kommun lyckats genomföra många olika friluftsaktiviteter på kommunens mark. Ett exempel är tävlingen ”Bygga koja.” Projektet är en del i det pedagogiska arbetet där barnens fantasi, inlevelse och förmåga främjas samtidigt som de lär sig om djur och natur.

Genom kojbygget lär sig barnen bland annat att samarbeta, bearbeta olika intryck, utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

Läs mer om projektet "Bygga koja"

Andra exempel är odlingar, MTB- och Down-Hillbanor, skapande av konstverk i skogen och projektet Miljödetektiverna.

Daniels tips för att få igång friluftsarbetet inom kommuner

  • Se enkäten som ett arbetsverktyg. Vi hade kanske inte tagit fram ett program om det inte vore för detta. Vi har haft det som en checklista och sporrats av det, speciellt när vi ser att det ger resultat.
  • En slagkraftig handlingsplan som är genomförbar istället för att lägga resurser på alltför omfattande strategiska dokument.
  • Sök Lona-bidrag och andra möjliga bidrag för att utveckla friluftslivet.
  • De som arbetar med offentlig miljö inom kommunen har en viktig sammanlänkande roll. Ta det på allvar och se till att hålla det ni lovar. Skjut inte saker på framtiden utan ta tag i det. Kan man inte göra allt så kan man i varje fall göra något. Det är viktigt för att hålla intresset och dialogen inom kommunen levande.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Olofströms friluftsarbete, Daniel Ottosson, samordnare offentlig miljö, Olofströms kommun, daniel.ottosson@olofstrom.se

Mer om utmärkelsen

Den årliga utmärkelsen Sveriges friluftskommun ska uppmuntra och stimulera kommunernas arbete med friluftsliv. Årets pris delades ut på den årliga Tankesmedja för friluftsliv den 8 september.

Bakom priset står Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. Olofström får 50 000 kronor till kommunens arbete med friluftsliv.