Resultat från bidragsbeviljade och genomförda insatser

Här presenteras resultat från ett urval av bidragsbeviljade och genomförda insatser för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten.

Med stöd av förordning (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön har Naturvårdsverket beslutat om bidrag till olika dagvattenprojekt. 

Förordning (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön

Rening av trafikdagvatten

Kretslopp och vatten i Göteborg har installerat en filterbrunn i anslutning till ett underjordisk kasettmagasin samt anläggt en grönyta med en nedsänkt växtbädd. Åtgärderna syftar till att minska dagvattenrelaterade utsläpp av mikroplaster, tungmetaller och andra miljögifter från hårt trafikerade ytor innan utsläpp till Göta älv. För mer information kontakta Kretslopp och vatten i Göteborg.

Slutrapport för Litteraturgatan (pdf 1,57 mb)

Omledning av dagvatten och anläggande av dagvattendamm 

Täby kommun har lett om viss volym dagvatten från befintlig underdimensionerad anläggning, till att fördröjas och renas i en ny dammanläggning med ett nytt utlopp. Den nya dammen får som slutligt reningsteg en våtmarksdel. Den befintliga underdimensionerade dammanläggningen avlastas på så vis på volymer vatten. För mer information kontakta Täby kommun.

Dagvattendammen i Ängsholmsparken (youtube.se)

Dagvattenutredning vid avfallsanläggning

En förstudie har genomförts i syfte att ta ett helhetsgrepp kring förenings- och dagvattensituationen (inklusive lakvatten) för Lidens avfallsanläggning i Strömsund kommun. Förstudien bidrar till att identifiera möjliga åtgärder för att minimera föroreningsspridningen med fokus på PFAS. Resultatet av förstudien är förslag till optimala lösningar för rening av dagvatten och lakvatten från anläggningen och kostnader för dessa. Beviljad förstudie är ett första steg inför investering och genomförande av framtida konkret åtgärd. För mer information kontakta Strömsund kommun.

Sammanfattande PM av förstudie för Rening av lak- och dagvatten från Lidens avfallsanläggning (pdf 278 kb)