Kunskapshöjande dagvattenutredningar

Här redovisar vi de projekt som beviljats medel för att bidra till ökad kunskap och förståelse kring dagvatten.

Naturvårdsverket delar ut bidrag och tar egna initiativ till kunskapshöjande utredningar inom dagvattenområdet, som i förlängningen kan bidra till minskad dagvattenpåverkan på mark- och vattenmiljön. 

Innehållet i informationsmaterialet nedan ansvarar respektive organisation för.

Ökande dagvattenmängder på grund av förtätning av bebyggelse och ett förändrat klimat är en utmaning för många va-huvudmän. Svensk Vatten har utrett vad fördröjning av dagvatten på kvartersmark kan betyda. Utredningen är ett underlag inför revidering av Svenskt Vattens publikation om ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av allmän va-anläggning).

Samhällsekonomisk analys av lokala dagvattenåtgärder (pdf 2,68 mb)

För mer information kontakta Svenskt Vatten.

Luleå Tekniska Universitet har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört systematisk genomgång av svensk dagvattenforskning under tidsperioden 2012–2021. Syftet med genomgången har varit att göra en omfattande uppdatering av bredden och djupet inom genomförd dagvattenforskning. Rapporten, som finns i svensk och engelsk version, ger en översikt över det aktuella kunskapstillståndet inom svensk dagvattenforskning. 

Svensk dagvattenforskning, svensk version (pdf 892 kb)

Svensk dagvattenforskning, engelsk version (pdf 879 kb)

För mer information kontakta Luleå Tekniska Universitet.

Nacka kommun har låtit utföra en utvärdering av två olika substrat i nyanlagda regnbäddsanläggningar. Utvärderingen har bestått i att undersöka om något av substraten är mer effektivt än det andra avseende rening, fördröjning och volymreduktion av dagvatten. Mätningar har utförts på flöden, halter av näringsämnen, metaller, PAH:er och mikroplaster. 

Utvärdering av regnbäddar – testanläggningar Värmdövägen (pdf 5,53 mb)

För mer information kontakta Nacka kommun.

RISE har inom det här projektet arbetat fram förslag till klassning av prefabricerade och kompakta dagvattenanläggningar avseende avskiljningsgrad av partiklar samt lösta fraktioner av fosfor, koppar och zink. Målsättningen med projektet är framtagande av Svensk standard i SIS för prefabricerade dagvattenanläggningar. 

Klassning av dagvattenreningsanläggningar (pdf 1,61 mb)

För mer information kontakta Research Institutes of Sweden (RISE).

Projektet Förstudie för testbädd för dagvattenanläggningar, har liksom projektet Klassning av dagvattenreningsanläggningar, genomförts av RISE. Här har förutsättningarna för att anlägga en testbädd som kan testa dagvattenanläggningar enligt förslaget till standard utretts. 

Förstudie för testbädd för dagvattenanläggningar (pdf 720 kb)

För mer information kontakta Research Institutes of Sweden (RISE).

Projektet Testbädd och standard dagvattenanläggningar, är ett uppföljande projekt inom området anläggande av testbädd och förslag till Svensk standard med avseende på prefabricerade kompakta dagvattenanläggningar.

Fördjupad studie "Testbädd för prefabricerade dagvattenanläggningar" (pdf 4 MB)

För mer information kontakta Research Institutes of Sweden (RISE).

WRS har genomfört ett projekt där kunskap om dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten. Projektet har även bidragit till ny kunskap om de sediment som ansamlas i vattendrag i en urban miljö. 

Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande  vatten (pdf 5,45 mb)

För mer information kontakta WRS.

Forskargruppen VA-teknik på Luleå Tekniska Universitet har genomfört en utredning med avseende på mikroplast i dagvatten från bland annat vägavrinning och snösmältning. Rapporten presenterar ny kvantitativ kunskap om förekomst och sammansättning av mikroplast i vägdagvatten både från regn och snösmältning. Rapporten presenterar även ny kunskap om ackumulation av mikroplast i dagvattenbiofilter och projektet har utvärderat spridningsvägar av mikroplast vid snösmältning på land kontra dumpning i vatten. 

Mikroplast i dagvatten och snö (pdf 865 kB)

För mer information kontakta Luleå Tekniska Universitet.

Implementering av dagvattenbiofilter (även kallat växt- eller regnbäddar) ökar såväl i Sverige som i andra delar av världen. Tillsats av biokol till nytta för dagvattenrening i biofilter har blivit allt vanligare, samtidigt som vetenskapliga fältstudier saknats vad gäller effekten av biokolet. I detta projekt har Luleå Tekniska Universitet undersökt reningsfunktionen av tillsatt biokol i dagvattenbiofilter.

Rening av dagvatten i biofilter (pdf 1 920 kB)

För mer information kontakta Luleå Tekniska Universitet.