Allemansrätten vid odlad mark och hagar

Allemansrätten gäller också i odlingslandskapet. Men tänk på den som äger åkrarna och djuren. Växande grödor och inhägnade djur ställer extra krav på hänsyn.

I hjärtat av odlingslandskapet finns ofta en gård. Respektera integriteten och var lyhörd gentemot de som bor och arbetar där. Allemansrätten ger dig inte rätt att vistas på någons tomt eller inom någons hemfridszon.

Hemfridszonen kan också omfatta den närmaste gårdsplanen. Men du får följa en bilväg, markerad led eller stig som går över en gårdsplan. Se efter om det finns en alternativ väg skyltad, i så fall är det den du ska följa. Var alltid uppmärksam och se upp för traktorer och andra jordbruksredskap. Det kan också finnas lösa djur på en gård som du måste ta hänsyn till.  

I våra natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet lever växter, pollinerande insekter och andra djur. I odlingslandskapet produceras livsmedel och djurfoder. Det är också en plats för rekreation och en betydande del av vårt kulturarv.

Betesmarker, ängar, stengärdesgårdar, odlingsrösen, diken och andra småbiotoper i och vid åkrar är exempel på kulturmiljöer i odlingslandskapet som har skapats av människan, och som berättar om hur tidigare och nuvarande generationer har brukat marken. De är också naturmiljöer med höga värden för både växter, djur och människor. 

Vem äger marken?

Sverige består av åtta procent jordbruksmark och nästan all mark är privatägd. Några få procent ägs av Svenska kyrkan, staten och övriga allmänna ägare såsom kommuner och regioner. 

Allemansrätten ger dig rätt att vistas på någon annans mark men vill du till exempel tälta i större grupp eller flera nätter eller klappa djuren på gården måste du fråga markägaren om lov.

Lantmäteriet har alla uppgifter om vem som äger en viss mark. Du kan köpa fastighetskartor, digitala eller tryckta, eller information om vem som äger en viss fastighet hos Lantmäteriet.

Lantmäteriets webbplats

Gå inte på det som växer

Odlade fält är känslig mark och du riskerar att skada det som växer om du går där. Det är varken tillåtet att plocka grödan eller gå på åkern eller planteringen där den växer. Ofta finns det stigar och vägar på sidan om den odlade marken, använd dem.

Ibland finns det smala områden i kanterna av fälten där du kan gå. Sådana områden kan vara viktiga för vilt, så gå försiktigt och se till att ha din hund under sådan uppsikt att den hindras från att springa lös. Det innebär oftast att ha den kopplad. Vintertid, när marken är frusen, är skaderisken mindre. Då kan du, med viss försiktighet, till exempel åka skidor över en åker, förutsatt att det inte finns sådda grödor i jorden som kan ta skada. 

Odlingslandskapet består av olika typer av marker. Dessa kan vara svåra att skilja åt och därför veta vad som är tillåtet med allemansrätten som stöd. På åkermarken odlas gröda och den marken får därför inte beträdas. Odlad vall är mark där den som brukar marken har sått högt gräs.

Gräset kan vara djurens vinterfoder och det är inte tillåtet att gå på en vall. Hagar eller betesmarker med betande djur får du korsa så länge du respekterar och inte stör djuren. Finns grindar är det viktigt att noga stänga dem efter sig så att djuren inte smiter ut.  

Visa hänsyn mot djuren

Allemansrätten gäller både på inhägnad och öppen betesmark, men kom ihåg att vissa djur kan bli störda eller reagera aggressivt mot människor. Det gäller särskilt kor med kalvar, men också hästar, grisar och får.

En förutsättning för att du ska få gå genom en hage är att du inte stör betesdjuren. Innan du går in i en beteshage, försök hitta andra vägar runt hagen. Om du är i en beteshage med djur, håll ett så långt avstånd som möjligt, var uppmärksam på djurens beteende och uppträd lugnt. Det är inte tillåtet att jaga eller driva djuren över betesmarken. Att gå in i en beteshage med djur sker alltid på egen risk. 

Var särskilt försiktig och uppmärksam så att du inte stör kor, hästar och får under den tid de föder ungar, och när det finns kalvar, föl och lamm i en hage. Gå inte emellan så att du separerar en ko från hennes kalv, ett sto från ett föl eller en tacka från ett lamm. Försök att hitta en annan väg och håll så långt avstånd till djuren som möjligt. Det är speciellt viktigt att ha koll på din hund i områden där det finns unga djur.   

Youtube video

Så visar du hänsyn i odlingslandskapet

För att alla ska trivas är det viktigt att vi visar hänsyn både till varandra, till markägaren och naturen. Här är några tips på hur:

Allt du tar med ut i naturen ska du också ta med hem, ta gärna med en påse eller liknande för skräp.

Håll Sverige rent

Det är tillåtet att utföra sina behov i naturen under förutsättningen att det inte blir en sanitär olägenhet. Välj platsen med omsorg, långt från boningshus och stigar och leder. Gräv en grop och täck över den när du är klar. Papper och våtservetter slänger du i skräppåse och tar med. 

Läs mer om spårlös vandring (Friluftsfrämjandets webbplats)

 Hagar eller betesmarker med betande djur får du korsa så länge du respekterar och inte stör djuren. Finns grindar är det viktigt att noga stänga dem efter sig så att djuren inte smiter ut.  Undvik att klättra över grindar, stängsel eller murar.

En förutsättning för att du ska få gå genom en hage är att du inte stör betesdjuren. Det ingår inte i allemansrätten att klappa djuren. Markägaren känner sina djur bäst, fråga därför alltid om lov om du vill klappa djuren.

Olika aktiviteter i odlingslandskap

Skyltar och stängsel

Du har rätt att vistas i naturen oberoende vem som äger marken under förutsättningen att du inte stör eller förstör. Det är allemansrättens grund. En markägare får därför inte sätta upp stängsel eller förbudsskyltar för att stänga ute människor från mark där allemansrätten gäller.

Läs mer om skyltar och stängsel

Vad får man plocka i odlingslandskapet?

Vad får man plocka i odlingslandskapet? Det bästa är alltid att njuta av blommorna där de står. Vissa växter är fridlysta och får inte plockas eller skadas, till exempel orkidéer. 

Läs mer om plocka blommor, bär och svamp

Skyddade områden

En del odlingslandskap bevaras långsiktigt genom att bilda till exempel nationalparker och naturreservat. Här finns speciella regler som kan begränsa allemansrätten.  

Läs mer om skyddade områden

Hund i hagen?

En hundägare har ett strikt ansvar att hunden inte orsakar skador eller olägenheter. Det gäller inte bara vilt utan även till exempel betande tamdjur. Även en hund som inte biter djuren, utan bara jagar dem i en hage, är ett exempel på en skada eller olägenhet. 

Läs mer om hundar i naturen

Enskild väg

Om du tar bilen för att besöka odlingslandskapet så tänk på att inte parkera så att du skadar terrängen, utgör en säkerhetsrisk för andra trafikanter eller i övrigt stör. På enskild väg kan det vara förbjudet att köra motorfordon.

Läs mer om enskild väg

Hemfridszon

I området närmast runt ett bostads- och fritidshus har den boende rätt till ett privat område och att få vara ostörd. Inom hemfridszonen får ingen vistas utan lov av fastighetsägaren. Inom hemfridszonen gäller alltså inte allemansrätten.

Läs mer om hemfridszon

Mer information