Ekosystemansatsen – en arbetsmetod för att bevara och hållbart nyttja naturresurser

Vägledning till ett arbetssätt för bevarande och långsiktigt hållbart användande av naturresurser, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.