Bedömningsgrunder för skogslandskapet

De bedömningsgrunder som presenteras här är till för att underlätta tolkningar av kemiska data om skog och skogsmark.