Bedömningsgrunder för sediment

De bedömningsgrunder som presenteras här är till för att underlätta tolkningar och prioriteringar av åtgärder utifrån uppmätta halter av metaller och organiska miljögifter i sediment.