Riktvärden för halter av växtskyddsmedel i ytvatten – vägledning för tillämpning

Inom arbetet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö tog Kemikalieinspektionen år 2004 fram riktvärden för ytvatten för halter av ett 100-tal verksamma substanser i växtskyddsmedel. Några av riktvärdena uppdaterades 2007. Riktvärdet anger den högsta halt då man baserat på dagens kunskap inte kan vänta sig några negativa effekter av ett ämne i vattnets ekosystem.