Biologisk mångfald i miljöbedömning

Biologisk mångfald omfattar mer än skyddade arter och livsmiljöer. Perspektiv som grön infrastruktur och ekosystemtjänster är också relevanta när effekter på biologisk mångfald ska bedömas.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund