Vägledning om Reach

Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller yrkesmässig användning av kemikalier som kan orsaka utsläpp i den yttre miljön. Miljöbalkens regler om tillsyn omfattar även EU:s kemikalielagstiftning Reach.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp