Vägledning för ozonnedbrytande ämnen i laboratorier

Det är gemensamma regler inom EU för ozonnedbrytande ämnen för laboratorie- och analysarbete. Det regleras i EU:s förordning 1005/2009 om ämnen som bryter ner ozonskiktet. EU har tagit fram en handbok i frågan.

Vägledning

Lagstiftning