Tillgängliggörande av information om industriutsläppsverksamheter

Allmänheten ska ha möjlighet att få del av miljöinformation.

Vägledning

Lagstiftning