Krav på miljöprestanda vid bidragsfinansierade efterbehandlingsåtgärder

Efterbehandlingsåtgärder som finansieras av statligt bidrag ska genomföras utifrån generella krav på miljöprestanda som utarbetats av Stockholm, Göteborg och Malmö tillsammans med Trafikverket.