Miljö- och hälsopåverkan och skyddsåtgärder, inklusive skorstenshöjd

Utsläpp till luft från förbränningsanläggningar beror på en kombination av bränsle, förbränningsteknik och reningsåtgärder. Förekomsten av vissa föroreningar i förbränningsgaserna, som exempelvis koldioxid, svaveldioxid, stoft och tungmetaller är direkt beroende av bränslets sammansättning och egenskaper, medan halten av till exempel kolmonoxid även i hög grad beror på förbränningsbetingelserna.