Ändringar i bestämmelser om avfall

Den 1 januari 2019 kom nya bestämmelser i avfallslagstiftningen, däribland nya regler om anmälan av avfallsbehandlingsanläggningar. Den 15 januari 2020 reviderades bestämmelserna i 25 d och 27 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.