Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

Naturvårdsverket har yttrat sig över remiss av Miljödepartementets två promemorior om Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet, samt Naturvårdsverkets skrivelse Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall. Yttrandena lämnades till Miljödepartementet den 19 december 2019 respektive den 28 februari 2020.

Sidan senast uppdaterad: 7 januari 2021Sidansvarig: Ulrika Gunnesby