Yttrande över Remiss från Miljö- och energidepartementet – Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren

Naturvårdsverket har yttrat sig till Miljö- och energidepartementet den 18 maj 2018 över remissen ”Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren”. Naturvårdsverket ställer sig positivt till inriktningen och huvuddelen av förslagen i promemorian.

Sidan senast uppdaterad: 18 maj 2018Sidansvarig: Karin Klingspor