Domar och beslut 2015 som berör industriutsläppsverksamheter

Här är domar och beslut 2015 som domstolar och andra prövningsmyndigheter fattat om industriutsläppsverksamhet.