Domar och beslut 2013 som berör industriutsläppsverksamheter

Här är domar och beslut 2013 som domstolar och andra prövningsmyndigheter fattat om industriutsläppsverksamhet.