Domar och beslut som berör industriutsläppsverksamheter

Här publicerar vi domar och beslut som domstolar och andra prövningsmyndigheter har fattat om industriutsläppsverksamheter sedan industriutsläppsförordningen (2013:250) trädde ikraft år 2013. Här ska även beslut om dispenser och åtgärder vid nedläggning återfinnas.