EU-krav på svenska avloppsreningsverk

Alla svenska avloppsreningsverk lever inte upp till EU:s krav på kväverening. Naturvårdsverket har förtydligat kraven efter EU-domstolens dom om avloppsrening. Efter domen har en stor del av reningsverken byggts om så att de klarar kraven. Två verk återstår (december 2013).