Minskade utsläpp inom jordbruket

Med stöd från Klimatklivet kan jordbrukssektorn ställa om till en mer klimatsmart och hållbar livsmedelsproduktion. Flera av åtgärderna har även möjliggjort omställning för andra aktörer på lokal och regional nivå, exempelvis genom tillvaratagandet av gödsel för produktion av biogas.