Ansökningsprocessen och redovisningen för sanering för bostadsbyggande – steg för steg (före 18 februari 2021)

De olika stegen i att söka bidrag för att finansiera sanering av förorenad mark och bygga bostäder före 18 februari 2021.

Ansökningsprocessen och redovisningen

 • Ansvarsutredning

  Huvudmannen som ansvarar för projektets utförande och ekonomi tar fram en ansvarsutredning och skickar in till tillsynsmyndigheten (kommunen eller länsstyrelsen) för granskning.

  Vad som bör ingå i en ansvarsutredning (pdf 150 kB)
 • Lönsamhet och värdering

  Huvudmannen gör en lönsamhetskalkyl och en bedömning av värdeökningen utifrån marknadsvärde och ortspriser. Lönsamhetskalkylen och värderingen ska göras av en oberoende och auktoriserad fastighetsvärderare med generell auktorisation. Alternativt kan huvudmannen ta fram en egen lönsamhetskalkyl som godkänns av den oberoende värderaren.

 • Granskning och bedömning

  Tillsynsmyndigheten granskar ansvarsutredningen och begär vid behov in kompletteringar av huvudmannen. När ansvarsutredningen bedöms komplett skickar tillsynsmyndigheten den vidare till Länsstyrelsen (som är regionalt samordnande i bidragsärenden) respektive Naturvårdsverket (som är nationellt samordnande) för granskning och bedömning av ansvarsförhållandena.

 • Ansökan m fl underlag

  Huvudmannen tar fram en ansökan om bidragsmedel och bifogar ifylld mall med grunduppgifter om bland annat projektets lönsamhet, värdeökningen, samt övrigt underlag som behövs för att styrka uppgifterna i ansökan, och skickar in till länsstyrelsen för granskning.

  Vad som bör ingå i en ansökan (pdf 30 kB)Grunduppgifter och urvalskriterier (pdf 104 kB)
 • Granskning

  Länsstyrelsen granskar ansökan med underlag och begär vid behov in kompletteringar av huvudmannen. När ansvarsutredningen bedöms komplett skickar länsstyrelsen ansökan med underlag till Naturvårdsverket för godkännande.

 • Beslut

  När ansökan godkänts fattar Naturvårdsverket beslut om bidragsmedel till länsstyrelsen och länsstyrelsen fattar i sin tur beslut till huvudmannen.

 • Upphandling och genomförande

  Huvudmannen handlar upp och genomför saneringsåtgärden.

 • Ekonomisk redovisning

  Huvudmannen gör en ekonomisk redovisning av projektet varje kvartal till länsstyrelsen.

 • Slutredovisning

  Efter åtgärden tar huvudmannen fram en slutrapport av projektet för redovisning till länsstyrelsen som gör en slutredovisning till Naturvårdsverket.

  Vad som bör ingå i en slutrapport (pdf 120 kB)Vad som bör ingå i en slutredovisning (pdf 80 kB)