Arter och naturtyper – statusrapport i EU

Rapporteringen till EU av bevarandestatus för arter och naturtyper som täcks av EU:s art och habitatdirektiv utgör den mest omfattande sammanställningen av läget för biologisk mångfald i Sverige och EU. Både på svensk och europeisk nivå visar den senaste rapporteringen att många arter och naturtyper har dålig bevarandestatus och att fler och starkare insatser behövs för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.