Ängar och hagar

Ängs- och betesmarker är viktiga att bevara eftersom de har höga natur- och kulturmiljövärden. Dessutom är de hem för nyttoinsekter som bland annat pollinerar och reglerar antalet skadedjur. Betesmarkerna är också en viktig resurs för jordbruket för att producera livsmedel på ett sätt som bidrar med miljönyttor.