Vedeldning står för drygt tre fjärdedelar av de svenska utsläppen av polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2017Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali