Det finns en antydan till en nedåtgående trend för antalet dygn med marknära ozon som överstiger miljökvalitetsnormen (MKN). Trenden är dock osäker, eftersom de årliga variationerna är stora. Det finns även geografiska skillnader, där halterna i södra Sverige är högre än i de norra delarna.

Sidan senast uppdaterad: 12 februari 2019