Bens(a)pyren och andra PAH:er - halter i luft och nedfall i regional bakgrund

Bens(a)pyren är klassad som en cancerframkallande luftförorening som släpps ut bland annat från småskalig vedeldning, arbetsmaskiner och från trafikavgaser. Mätning sker av både nedfall och halter. Halterna är högre i södra Sverige.