Resultat från bullerkartläggning enligt förordningen för omgivningsbuller

Kartläggning av buller görs vart femte år i större tätorter och vid större vägar, järnvägar och flygplatser. Resultaten är underlag för åtgärdsprogram och redovisas till EU.