Minskade utsläpp av luftföroreningar

Varje år sammanställer Naturvårdsverket data över Sveriges utsläpp av luftföroreningar. Utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska ämnen, partiklar och tungmetaller har minskat kraftigt sedan 1990, men minskningstakten har avtagit under senare år.