Avloppsrening i Sverige

Broschyr. Redovisar föroreningar till vatten och i slam samt tillförseln av kväve och fosfor till haven. ISBN 91-620-8137-3.