Åtgärdsprogram för skalbaggar på nyligen död tall

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6599-7.