Åtgärdsprogram för skalbaggar i eklågor

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. Med uppdaterad åtgärdstabell. ISBN 978-91-620-6507-2.