Uppföljning av effekten av anlagda våtmarker i jordbrukslandskap

Belastning av kväve och fosfor. ISBN 978-91-620-6309-2.