Den lokala naturvårdssatsningens (LONAs) bidrag till uppfyllelse av miljökvalitetsmålen

Publikation från LONA-projektet. ISBN 978-91-620-5922-4.