Strategin för giftfria och resurssnåla kretslopp, GRK

Underlag till Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålen. ISBN 978-91-620-5798-5.