Effekter av kvävenedfall på skogsekosystem

Här sammanfattas kunskapsläget kring kvävets effekter på mark, träd och skogsflora. ISBN 91-620-5066-4.