Åtgärdskrav vid efterbehandling

Vägledning för säkerställande av att acceptabla resthalter och restmängder uppnås – metoder och säkerhet. ISBN 91-620-4807-4.