Kemisk och biologisk karakterisering av punktutsläpp till vatten. Handbok 2010:3.

KIU–handboken. ISBN 978-91-620-0172-8